Atteikuma tiesības

Noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanu

I. Atteikuma tiesības:
1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.
2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā. Ja vienā pasūtījumā tiek pasūtītas vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad patērētājs ir ieguvis valdījumā pēdējo preci; ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad patērētājs ir ieguvis valdījumā preces pēdējo partiju vai daļu.
3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs – SIA "FLĪŽU TIRGUS", juridiskā adrese Rēzeknes iela 5A, Rīga, LV-1073, tālruņa numuri: +371 67336228, e-pasta adrese: flizes@flizes.lv par lēmumu atteikties no šā līguma.
4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

II. Atteikuma radītās sekas:
5. Ja jūs atteiksieties no šī līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šī līguma. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no Jums netiks iekasēta nekāda maksa.
6. Jums preces jānodod www.flizes.lv birojā Rēzeknes iela 5A, Rīga, LV-1073, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šī līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz biroja adresi Rēzeknes iela 5A, Rīga, LV-1073, pirms 14 dienu termiņa beigām.

6.1. Lūdzu ņemt vērā, ka SIA "FLĪŽU TIRGUS" par precēm, kas sūtītas pa pastu, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad, nosūtot preces uz SIA "FLĪŽU TIRGUS" biroju, izmantojot kurjerpastu, SIA "FLĪŽU TIRGUS" konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, jūs tiksiet informēti un jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija. Rekomendējam preces nodot veikalā, klātienē, Rēzeknes iela 5A, Rīga, LV-1073.

7. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu (preču piegādi) saistītās tiešās izmaksas. Maksimālās izmaksas varētu būt aptuveni 50 EUR.
8. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.
9. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, portatīvajiem datoriem iepazīties vizuāli ar datora izskatu, izmēru, taču neveicot nekādas manipulācijas, tostarp aktivizējot uz datora preinstalētu operētājsistēmu; mobilajiem telefoniem – nenoplēšot aizsargplēves, ieslēgt, neievietojot SIM karti un neveicot zvanus, nesinhronizējot datus utt.). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
10. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
11. Izņemot šo noteikumu 12. punktā norādītos gadījumus, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:
11.1. izdevumus par preces piegādi, kas nav SIA "FLĪŽU TIRGUS" piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids;
11.2. preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, ko apliecina preces ražotāja autorizētajā servisā veiktā diagnostika. Jūs neesat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja SIA "FLĪŽU TIRGUS" nebūs jūs informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

III. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:
12. Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
• preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
• preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
• prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
• patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
• līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;
13. Interneta veikalā www.flizes.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar www.flizes.lv pa e-pastu: flizes@flizes.lv, tel. 67336228, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem.
14. SIA "FLĪŽU TIRGUS" informē, ka, konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par SIA „FLĪŽU TIRGUS” radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.
15. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, nav iespējas atdot atpakaļ preci 14 dienu laikā.
Sūdzība tiks izskatīta 30 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Strīdu risināšana

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniska pasta adresi flizes@flizes.lv vai rakstveida, nosūtot uz adresi SIA "FLĪŽU TIRGUS", Rēzeknes iela 5A, Rīga, LV-1073.
Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienās, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
- Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
- Iesnieguma iesniegšanas datumu;
- Strīda būtību, prasījums un to pamatojumu.
Lejuplādēt atteikuma veidlapu