Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA UN PERSONAS DATU APSTRĀDE

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: 

SIA Flīžu tirgus, Rēzeknes iela 5A, Rīga, LV-10173 Latvija, reģistrācijas nr. 40003393908 www.flizes.lv

Tālrunis +371 67336228

E-pasts flizes@flizes.lv


Personas datu aizsardzība, apstrādes nolūki

Personiskā informācija ir dati, kas tiek vākti, lai sniegtu pakalpojumu, identificētu personu, sazinātos ar personu, lai sniegtu pakalpojumus, vai atrisinātu jautājumus. Dati tiek apstrādāti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Mēs apņemamies aizsargāt mūsu klientu un lietotāju personas datus un privātumu.  Mēs veicam visus piesardzības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos pasākumus), lai aizsargātu savāktos personas datus. Piekļuve datu pārveidošanai un apstrādei ir atļauta tikai pilnvarotām personām. 


Drošība

Jebkuri personas dati, ko jūs iesniegsiet, apmeklējot tīmekļa vietnes un veicot pirkumus interneta pakalpojumu vidē, tiks uzskatīti par konfidenciālu informāciju. Šajos noteikumos minēti konfidencialitātes politikas principi personas datu vākšanai, apstrādei, izmantošanai, publicēšanai, nosūtīšanai, modificēšanai, aizmirstībai un dzēšanai.

 

Šie principi neattiecas uz datu apstrādi, ko veic juridiskas personas un citi uzņēmumi / iestādes, kā arī personas datu apstrādi tīmekļa vietnēs / pakalpojumu vidēs, uz kurām ved mūsu tīmekļa vietnes ārējās saites. 

1. Kādi dati tiek vākti?

 • Apmeklējot tīmekļa vietnes, par apmeklētāju tiek apkopoti individuāli tehniski dati.
 • Pakalpojumu vidē tiek apkopota arī personiskā informācija (ar subjekta piekrišanu), lai sniegtu pakalpojumus un identificētu personas. 
 • Tehniskie dati attiecas tikai uz izmantotā datora vai tīkla interneta adresi (IP adresi), datora tīmekļa pārlūkprogrammu un operētājsistēmas programmatūras versiju, apmeklējuma laiku (laiks, datums, gads). IP adreses nav saistītas ar personiski identificējamu informāciju, izņemot pakalpojumu vidi, kur tas ir papildu drošības pasākums.
 • Dati tiek apkopoti par apmeklējumiem tīmekļa vietnē flizes.lv, lai uzlabotu tīmekļa lapu, kā arī padarītu to ērtāku. 

 

2. Cik ilgi savāktie dati tiks glabāti?

 • Nepublicēti tehniskie dati, kas apkopoti tīmekļa vietnēs un pakalpojumu vidēs, tiek saglabāti uz nenoteiktu laiku.
 • Personas dati, kas saistīti ar personalizētiem iepirkumiem un / vai darījumiem, tiek glabāti atbilstoši grāmatvedības likumā noteiktajam. 

3. Kam pieejami savāktie dati?

 • Savāktie dati būs pieejami tikai SIA Flīžu tirgus, ja apstrādes paziņojumā nebūs norādīts citādi. Saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem, jūsu personas datus var apstrādāt, ja jūs esat devis(-usi) piekrišanu apstrādei. Lai novērstu šaubas, Jums vienmēr ir tiesības jebkurā laikā piekrišanu atsaukt.
 • Savāktos un apstrādātos personas datus bez personas piekrišanas var paziņot tikai tai iestādei vai personai, kurai ir tiešas likumīgas tiesības (piemēram, tiesībaizsardzības iestādes) un pamatota vajadzība.

Tiesības piekļūt datiem, to labošana un dzēšana

 • Personas dati netiks publicēti pēc noklusējuma, ja vien tas netiks apstiprināts atsevišķi (piemēram, piedalīšanās apmācībā / semināros / konferencēs).
 • Visām personām ir tiesības piekļūt saviem personas datiem pakalpojumu vidē.
 • Ja Jūsu ievadītie personas dati nav maināmi/pieejami tīmekļa vietnē vai pakalpojumu vidē, Jums jāiesniedz pieteikums datu iegūšanai vai labošanai tādā veidā, kas ļauj mums identificēt jūs. Iespēju robežās, dati tiks izsniegti vai laboti 10 darba dienu laikā.
 • Pieteikums netiks pieņemts, ja: 
  - tas var kaitēt citas personas tiesībām un brīvībai;
  - tas var kavēt pakalpojuma sniegšanu vai pakalpojuma nesniegšanu;
  - tas var kavēt tiesībaizsardzības iestāžu darbu;
  - tas nav tehniski nepieciešams un/vai iespējams;
  - dati nav juridiski saistoši pieteikuma iesniedzējam;
  - nav iespējams identificēt pieteikuma iesniedzēja identitāti.
    

Privātuma politikas noteikumi un izmaiņas

Izmantojot tīmekļa vietnes un / vai pakalpojumu vidi, esat izlasījis un pieņēmis šīs politikas un nosacījumus. Mēs paturam tiesības, ja nepieciešams, mainīt Privātuma politikas Vispārējos noteikumus, publicējot tos interneta vietnē flizes.lv.